Please select a page template in page properties.

De scope van de AVG

De AVG kent een drietal beperkingen als het gaat om persoonsgegevens: de toepasbaarheid op levende personen, de 'huishoudelijke exceptie' en het territoriale toepassingsgebied. In dit laatste hoofdstuk bespreken we deze beperkingen in het kort.

1. De toepasbaarheid op levende personen

De AVG geldt alleen voor levende natuurlijke personen; de AVG is niet van toepassing op personen die overleden zijn of op gegevens over organisaties. Dus voor historisch onderzoek, archiefonderzoek etc. waarin overleden personen een rol spelen, geldt de AVG niet.

De AVG is echter wel weer van toepassing op bijvoorbeeld historische medische gegevens met betrekking tot erfelijkheid. Deze gegevens kunnen mogelijk toch iets zeggen over unieke levende personen. Een ander voorbeeld zijn gegevens uit een dagboek van iemand die overleden is; deze informatie uit het dagboek kan mogelijk toch iets zeggen over levende familieleden.

2. De huishoudelijke exceptie

De AVG kent een ‘Huishoudelijke exceptie’: alle persoonsgegevens die je in de privésfeer opslaat en deelt, vallen niet onder de AVG (Artikel 2.2c):

Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens: door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit.

Zou je dus per ongeluk een lijst met e-mailadressen van familieleden naar een verkeerd persoon sturen, dan is dat geen datalek dat melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens behoeft. Andere voorbeelden van de huishoudelijke exceptie zijn bijvoorbeeld een beveiligingscamera van je huis, een telefoonboekje met adresgegevens van familieleden, een post-it op een thuiscomputer met telefoonnummers van vrienden erop en een lijst met e-mailadressen van alle trainers van de voetbalclub die je op je eigen computer bewaart. Deze persoonsgegevens vallen niet onder de AVG. De AVG is echter wel weer van toepassing indien de voetbalclub zelf de lijst met e-mailadressen binnen de organisatie bewaart.

Zie ook de nadere toelichting op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

3. Het territoriale toepassingsgebied

Bovenstaande twee punten hebben betrekking op het materiële toepassingsgebied zoals benoemd in artikel 2 AVG: de betrokkene leeft en de verwerking van persoonsgegevens gebeurt in de werksfeer. Naast het materiële toepassingsgebied is er ook nog het territoriale toepassingsgebied, zoals omschreven in artikel 3 AVG. Dit artikel zegt dat gegevens van EU-ingezetenen zijn beschermd door de AVG, ongeacht wie die verwerking doet. Een bedrijf uit Japan dat bijvoorbeeld Europese klanten heeft, moet zich dus ook aan de AVG houden, zoals omschreven in Grond 23 AVG:

Om te waarborgen dat natuurlijke personen niet de bescherming wordt onthouden waarop zij krachtens deze verordening recht hebben, dient deze verordening van toepassing te zijn op de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen die zich in de Unie bevinden, door een niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of verwerker wanneer de verwerking verband houdt met het aanbieden van goederen of diensten aan deze betrokkenen, ongeacht of dit verband houdt met een betaling.

Verder zegt dit artikel dat organisaties die persoonsgegevens verwerken in de EU zijn gevestigd onder de AVG vallen, ook als die verwerkingen zelf buiten de EU plaatsvinden. Tenslotte zegt dit artikel dat wanneer een organisatie gedrag van EU-ingezetenen monitort, ‘dat verband houdt met het controleren van het gedrag van de betrokkenen voor zover zich dat binnen de Unie situeert’ (AVG Grond 24), 

Dus ook voor een EU-ingezetene die bijvoorbeeld gebruik maakt van diensten als Facebook of Google en via die diensten gemonitord wordt, geldt bescherming van de AVG. Om die reden krijgen bijvoorbeeld deze organisaties, die hun hoofdkantoor buiten de EU hebben gevestigd, ook boetes toegekend. Bedrijven als Google en Facebook hebben in verschillende EU-landen al hoge boetes moeten betalen naar aanleiding van uitspraken van nationale privacy autoriteiten.