Please select a page template in page properties.

V - AVG

“Deze verordening eerbiedigt alle grondrechten alsook de vrijheden en beginselen die zijn erkend in het Handvest zoals dat in de Verdragen is verankerd, met name de eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, woning en communicatie, de bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en van informatie, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, en het recht op culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid.”

AVG - Recital 4

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een wet met een lange geschiedenis die men ook wel eens de 'privacy-wet' noemt. Maar is dat wel terecht, want wat is privacy eigenlijk? En hoe verhoudt ‘privacy’ zich tot ‘gegevensbescherming’? In deze module ontdek je hoe de AVG aansluit op het fundamentele recht op privacy en leer je wanneer en hoe de AVG van kracht is.

Een bijzondere wet dus, die AVG! Om te ontdekken welke onderwerpen in deze module allemaal aan bod komen en om je voorkennis te testen starten we weer met een korte quiz. Succes!

Leerdoelen

De AVG omvat ruim 150 pagina's waarin 99 artikelen de juridische omgang met onze persoonsgegevens beschrijven. In deze module leer je de belangrijkste principes en artikelen uit de AVG met betrekking tot het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek kennen en gaan we dieper in op:

  • het verschil tussen privacy en gegevensbescherming;
  • het doel en de werking van de AVG, ook in een internationale context;
  • de redenen waarom de AVG 'techniekneutraal' is.

Veel succes!